LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

2016/2017

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJAW związku z realizacją „STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” w środę 7 lutego 2018 roku, podczas III Targów Pracy i Edukacji, w hali Krajna Arena będziemy udzielać informacji o rodzajach przedsięwzięć i typach projektów na jakie będzie można otrzymać dofinansowanie. Zapraszamy zwłaszcza zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej, rozwojem istniejącej czy też narzędziami aktywizacji społeczno-zawodowej.  
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego stoiska.

UMOWA NA PROJEKT GRANTOWY ZE ŚRODKÓW EFS


28 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA podpisało umowę  na dofinansowanie projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 238 520,26 zł, a kwota dofinansowania 1 902 742,20 zł.
W ramach tego projektu Stowarzyszenie NASZA KRAJNA będzie ogłaszać konkursy na granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów). Poziom dofinansowania – środki EFS – do 85 % (refundacja).
Maksymalna wartość grantu:
- w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej - 50 tys. zł
- w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową - 150 tys. zł,
- wkład własny Grantobiorcy 15 %

WESOŁYCH ŚWIĄT


KRAJEŃSKIE STOŁY WIGILIJNE 16.12.2017 R.
KRAJNA ARENA, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

Pierwsze wydarzenie w ramach Projektu współpracy: Wystawa „Krajeńskie Stoły Wigilijne” – realizowane przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA odbyło się w sobotę 16 grudnia na terenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Spotkanie miało charakter wystawy tradycyjnych Krajeńskich Stołów Wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla Świąt Bożego Narodzenia. Wystawie stołów towarzyszyła prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców oraz występy artystyczne. Wydarzenie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.
Swoje stoły w tym roku prezentowały panie z koła gospodyń wiejskich z Płocicza, Komierowa, Suchorączka i Wielowicza a także, po raz pierwszy  gościliśmy  panie z  Suchar, Osowca i Pobórki Wielkiej reprezentujące sąsiednie lokalne grupy działania z terenu historycznej Krajny -  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Krajna nad Notecią oraz Krajna Złotowska.
Swój kunszt kulinarny, przywiązanie do tradycji i lokalnych wyrobów prezentowały również szkoły o profilu gastronomicznym z terenu powiatu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.
Świąteczny nastrój podczas wystawy  podkreśliły występy artystyczne dzieci i młodzieży z zespołu „Miriam” pod kierownictwem pani Agaty Mindy z ramienia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz  zespół folklorystyczny LUTOWIANIE.
Na pięknie przystrojonych stołach można było podziwiać i kosztować kulinarne dzieła przygotowane według regionalnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Świąteczne stoły oraz potrawy  to połączenie wigilijnej wieczerzy przy stole każdego z nas. Stół wigilijny w czasie Bożego Narodzenia to symbol, to przy nim spotyka się rodzina, wspólnie przeżywa czas radości, dlatego każdy dokłada wszelkich starań, by wystrój stołu bożonarodzeniowego był wyjątkowy jak sam okres świąteczny.

Doceniając trud włożony w przygotowanie wystawnych i oddających cześć tradycji stołów wigilijnych serdecznie podziękowania Kołom Gospodyń Wiejskich, Lokalnym Grupom Działania oraz Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku złożyły władze samorządowe powiatu oraz prezesi lokalnych grup działania. Wyrazem uznania za zaangażowanie i trud włożony w kultywowanie tradycji były wręczone upominki w postaci termosów gastronomicznych ufundowane ze środków w ramach projektu „Cztery pory roku na Krajnie” oraz Banku Spółdzielczego w Łobżenicy i Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Podczas trwania imprezy informowaliśmy zainteresowanych (około 150 osób) o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – wydaliśmy 40 ulotek.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i finansowe wsparcie inicjatywy.
Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w dziale Galeria.

Umowa na realizację projektu współpracy. 08.12.2017 r.

O projekcie:
Projekt „Cztery pory roku na Krajnie” zakłada podjęcie wspólnych działań przez partnerskie LGD położone w obszarze historycznej Krajny:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią oraz Stowarzyszenie NASZ KRAJNA. Projekt skupiał się będzie na działaniach ukierunkowanych w szczególności na promocję walorów oraz potencjału historycznego, kulturowego i przyrodniczego tego regionu wśród najmłodszych mieszkańców partnerskich LGD (leksykon Krajny, kulinarne zajęcia edukacyjne)  jednakże obejmuje również działania skierowane do ogółu mieszkańców obszaru, w tym wykorzystujących lokalny potencjał jako pomysł na własny biznes, a także turystów coraz liczniej odwiedzających obszar (warsztaty przygotowujące do działalności gastronomicznej/cateringowej, aplikacja mobilna walorów Krajny, wydarzenia promocyjne, konferencja podsumowująca).
Aplikacja mobilna walorów Krajny oraz wydawnictwo w postaci „Leksykonu Krajny” będą miały charakter nowatorski na obszarze wszystkich partnerskich LGD, dodatkowo leksykon będzie jedynym tego typu wydawnictwem w kraju.
Łączny koszt realizacji projektu 209 820,71 zł
Lokalne Grupy Działania uzyskały 100% dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 08-12-2017 w Poznaniu.

Na projekt składać się będą następujące zadania:
Zadanie 1 – opracowanie aplikacji mobilnej promującej walory Krajny
Aplikacja ma w sposób atrakcyjny wizualnie oraz kompletny pod względem ilości informacji prezentować walory turystyczne regionu Krajny obszaru partnerskich LGD.
Zadanie 2 – opracowanie Leksykonu Krajny – wspólnego dla obszaru Krajny wydawnictwa zawierającego informacje kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
Wydawnictwo stanowić będzie uporządkowany zbiór wiedzy nt. historii, kultury i przyrody Krajny w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami. Wydawnictwo wzbogacone będzie materiałem zdjęciowym. Dodatkowym elementem leksykonu będzie „wkładka dla najmłodszych” w postaci kolorowanki dołączonej do każdego egzemplarza wydawnictwa.
Zadanie 3 - przeprowadzenie kulinarnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacji regionalnej u wszystkich partnerów projektu.
Zadanie obejmuje realizację warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży połączonych z wymianą doświadczeń pomiędzy partnerami projektu.
Celem zajęć będzie promocja walorów kulturowych, w tym kulinarnych historycznej Krajny z wykorzystaniem atrakcyjnych szczególnie w ostatnim czasie dla odbiorców form aktywności tj. warsztatów kulinarnych. Uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą regionu, nabędą praktycznych umiejętności przygotowywania tradycyjnych potraw kuchni Krajny, a także posiądą umiejętność rozpoznawania lokalnych produktów i ich związku z regionem w którym żyją.
Zadanie 4 - "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes" - warsztaty dla planujących uruchomienie działalności gastronomicznej/cateringowej.
Celem zadania jest przygotowanie uczestników – grupy wskazanej w LSR jako defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy do świadczenia usług gastronomicznych/cateringowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów obszaru historycznej Krajny.
Zadanie 5 - organizacja wydarzeń promocyjnych nawiązujących do tradycji regionu Krajny.
Wydarzenia będą miały odmienny zakres i formę. Zrealizowane zostaną:
1. „Ksiądz Bolesław Domański – człowiek z Krajny” – seminarium dla mieszkańców obszaru LGD – realizator Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, wydarzenie jednodniowe. Seminarium będzie elementem dorocznej Buczkowskiej Konferencji Naukowej Ks. dr Bolesław Domański to obok  Stanisława Staszica to najwybitniejsza postać Krajny. Był nie tylko kapłanem ale przede wszystkim obrońcą polskości, wybitnym działaczem społecznym, długoletnim przywódcą Związku Polaków w Niemczech. W 1903 roku objął probostwo w Zakrzewie. Czas trwania seminarium: 3 godz.
W ramach wydarzenia opracowana zostanie również publikacja „Pamięć i dzieło ks. Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie”, która rozdysponowana zostanie wśród uczestników seminarium (nakład 50 szt.)

2. Jarmark Krajeński – realizator Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, wydarzenie jednodniowe - jarmark zorganizowany zostanie w okresie Świat Bożego Narodzenia i nawiązywał będzie do lokalnych tradycji z nimi związanych. Jarmark będzie okazją do prezentacji zarówno lokalnych produktów kulinarnych jak i wytworów rękodzieła, haftu, oraz rzeźby obszaru Krajny. W trakcie wydarzenia zaplanowano dla odwiedzających pokazy kulinarne połączone z degustacją lokalnych specjałów (w tym karpia), warsztaty i pokazy rękodzielnicze oraz liczne konkursy nawiązujące do kultury regionu. Atrakcją wydarzenia będą występy Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” wzbogacone prezentacją instrumentów ludowych, elementów krajeńskiego stroju oraz nauką podstawowych kroków jednego z tańców ludowych. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla odwiedzających.  

3. Wystawa „Krajeńskie Stoły Wigilijne” – realizator Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, wydarzenie jednodniowe – wydarzenie o charakterze wystawy tradycyjnych krajeńskich stołów wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla Świąt Bożego Narodzenia. Wystawie stołów towarzyszyć będzie prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców. Wydarzenie będzie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.
Grupy docelowe: mieszkańcy obszaru Stowarzyszenia N
ASZA KRAJNA, w tym dzieci i młodzież oraz przedstawiciele partnerów projektu współpracy, którzy podczas wystawy swoje zaprezentują także swoje „stoły”.

4. Konkurs Palm Krajeńskich „Wielkanoc na Krajnie” – realizator LGD Krajna nad Notecią, wydarzenie jednodniowe - celem wydarzenia będzie przekazanie zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom obszaru LGD, wiedzy na temat tradycji wielkanocnych obszaru historycznej Krajny. Konkurs będzie miał formę wydarzenia plenerowego. W ramach zadania wynajęty zostanie skansen (Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią) gdzie zorganizowane zostaną warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, prezentacja twórców ludowych i pokaz tradycji wielkanocnych Krajny. Atrakcją dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, będzie organizacja konkursu na najpiękniejszą tradycyjną palmę krajeńską. Wydarzenie będzie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.


08-12-2017 r. podpisanie umowy współpracy w Poznaniu.

INFORMACJA


Informujemy, że w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia NASZA KRAJNA będzie nieczynne. Dzień ten został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Stowarzyszenia na podstawie art. 130 § 2 kodeksu pracy z uwagi na przypadające w sobotę 11listopada 2017 r. roku Święto Niepodległości.

INFORMACJA

Zapraszamy na warsztaty poświęcone działaniom na rzecz osób wykluczonych społecznie ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przedmiotem działań jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców, w tym działalność klubów samopomocy, świetlic środowiskowych oraz klubów młodzieżowych i animatorów aktywności lokalnej. W chwili obecnej trwa nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,  w ramach którego na realizację wskazanych powyżej zadań na terenie powiatu sępoleńskiego przeznaczono łącznie 1 902 742,20 zł. Środki na te zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dostępne będą dla podmiotów, których celem jest realizacja projektów na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia.
Spotkanie odbędzie się 23-10-2017 o godzinie 9:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, Sala Konferencyjna.
W  przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA pod numerem telefonu 531 089 577, mailowo: biuro@naszakrajna.org, oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30.

WIZYTA STUDYJNA  03 PAŹDZIERNIK 2017 R.


Regionalny  Ośrodek  Polityki Społecznej w Toruniu na terenie Borów Tucholskich oraz Krajny realizował projekt pn.   „Koordynacja   rozwoju   ekonomii   społecznej   w  województwie kujawsko-pomorskim”.   Dwudniowa wizyta studyjna  skierowana była do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania  z województwa kujawsko-pomorskiego.
W   ramach  wizyty  uczestnicy odwiedzili  Warsztaty Terapii Zajęciowej  oraz Zakład Aktywizacji Zawodowej w Tucholi, Spółdzielnię Socjalną „Borowiacki Wigor”  oraz  Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. - spółka non profit utworzona przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO w Gostycynie.
Jednym z elementów wyjazdu studyjnego była wizyta w naszym stowarzyszeniu. Naszym gościom przedstawiliśmy krótką prelekcję o swojej działalności,  oprowadziliśmy ich po zrewitalizowanym obiekcie, w którym znajduje się biuro Stowarzyszenia. Podczas przerwy kawowej częstowaliśmy domowym ciastem drożdżowym z wiśniami oraz sernikiem. Uczestnicy mogli skosztować również kanapek  ze słynnym już pasztetem myśliwskim . Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, która  ujmuje pięknym widokiem na jezioro sępoleńskie.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria.

VII PIKNIK LEADER
PRZYDWÓRZ 16.09.2017 r.


Podczas zeszłorocznego VI PIKNIKU LEADER zorganizowanego przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Kraj. Stowarzyszenie  LGD ZIEMIA WĄBRZESKA zwyciężyło w zmaganiach sportowo-sprawnościowych. Tradycją jest że, zwycięzcy organizują kolejne spotkanie Lokalnych Grup Działania i środowisk z terenu naszego województwa związanych z wdrażaniem programu LEADER.  Gospodarze imprezy Piknik przygotowali we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Impreza plenerowa z rywalizacją sportową odbyła się 16 września na terenie ośrodka wypoczynkowego w Przydworzu, w powiecie wąbrzeskim.
W trakcie Pikniku dziesięć drużyn reprezentujących lokalne grupy działania oraz Urząd Marszałkowski wzięło udział w konkurencjach sportowo-sprawnościowych tj. toczenie beczki, bieg w spodniach, rzut czapką pirata, wyścig na skrzynkach, narty bolka, rzut kulą armatnią.
Zwycięzcą a zarazem organizatorem przyszłorocznego spotkania zostało Stowarzyszenie LGD Pojezierze Brodnickie. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zwyciężyło w konkurencji rzut kulą armatnią i ostatecznie wywalczyło VI miejsce.
Nasze stoisko o klimacie wiejskiej chaty krajeńskiej z dziczyzną w roli głównej przyciągało wielu amatorów smaków, którzy mogli skosztować swojskiego chleba oraz gorącej zupy myśliwskiej. Nie zabrakło także ciasta drożdżowego z sezonowymi owocami. Naszą Krajnę prezentowaliśmy wspólnie z Paniami  z „Koła Igłą Malowane” z Więcborka, które udekorowały stoisko, jak zwykle zresztą, pięknymi haftami, frywolitkami oraz koszyczkami i wazonami z papierowej wikliny. Dzięki zaangażowaniu, pomocy i pasji uczestników wyjazdu zajęliśmy I miejsce w Konkursie na najlepsze stoisko promocyjne LGD  „Promocja jakiej nie było”. Cieszymy się, że nasza inwencja została doceniona, a I miejsce w konkursie wpłynie na  pozytywny wizerunek Krajny oraz wyjątkowe dziedzictwo kulinarne, które jest rozpoznawane na coraz szerszym obszarze.
Wspólne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami reprezentującymi LGD z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, a także stworzenia warunków w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy oraz promocji organizacji pozarządowych w oparciu o stoiska promocyjne i prezentację lokalnego potencjału artystycznego.
Wszystkim zaangażowanym za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia z pikniku można obejrzeć w zakładce Galeria.

DZIEŃ ŻURAWIA” 10.09.2017 R.
SYPNIEWO


W niedzielę 10 września przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbył się już po raz trzeci Festyn Przyrodniczo-Edukacyjny  pn. „DZIEŃ ŻURAWIA”. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA tradycyjnie uczestniczyła w festynie zorganizowanym przez Krajeński Park Krajobrazowy wraz z Miejsko-Gminnym  Ośrodkiem Kultury w Więcborku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
Na uczestników czekało wiele atrakcji: zabawy i konkursy z nagrodami, stoiska z rękodziełem, liczne pokazy.
Wystawcy promowali przysmaki kulinarne i zapraszali do degustacji przygotowanych potraw. Przy stoiskach lokalnych ogrodników i sadowników można było zakupić sadzonki i sezonowe kwiaty, rośliny ozdobne.
Na naszym stoisku można było zasięgnąć informacji o realizowanej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 i jej założeniach oraz skosztować pysznej zupy myśliwskiej. Podczas festynu rozdaliśmy ponad 40 ulotek informacyjnych i zapoznaliśmy z ideą LGD ponad 100 osób.
Chętni mogli zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy oraz sprawdzić się w licznych konkursach przyrodniczych z cennymi nagrodami.
Uwagę najmłodszych zwiedzających zwróciły zwierzęta, przede wszystkim alpaki, kozy, kucyk i ptaki drapieżne, z którymi było można się sfotografować. Na dzieci czekała wata cukrowa oraz dmuchane zamki.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się również konkurs kulinarny, podczas którego samorządowcy z terenu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oceniali potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na kulinarnym podium stanęli:
I miejsce: KGW Wielowicz za zupę ziemniaczaną i placki ziemniaczane z płatkami owsianymi,
II miejsce: KGW Radzim za czarninę i zupę kapuścianą,
III miejsce: KGW Dorotowo za potrawkę i bigos.

Przez cały czas trwania festynu odbywały się Biegi Żurawia (technika dowolna) w różnych kategoriach wiekowych.
Przybyłym czas umilały występy artystyczne.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i gratulujemy udanej imprezy!
Zdjęcia w dziale Galeria
.


WŁOSI NA KRAJNIE

W czwartek 07 września nasz obszar zwiedzała delegacja z WŁOCH.
Reprezentanci środowisk samorządowych, artystycznych oraz przemysłu turystycznego, odwiedzili Krajnę, by poznać jej walory oraz rozmawiać o rozwoju międzyregionalnej współpracy.
Grupa Włochów przebywała na terenie województw kujawsko-pomorskiego od poniedziałku do niedzieli (4-10 września). Na czele delegacji stał przewodniczący Rady Prowincji Bolzano-Alto Adige Roberto Bizzo, a wśród gości byli także radny Maurizio Giuliani, członek Rady Ochrony Wenecji prof. Marino Zancanella oraz artysta Mirko Dematte. W organizację wizyty na naszym terenie włączyło się Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w zakresie promocji regionów, głównie pod względem turystyki i kultury. Podczas pobytu w Kujawsko-Pomorskiem nasi goście odwiedzili także Biskupin, Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, Inowrocław, Nakło nad Notecią. W programie wizyty na naszym terenie znalazły się między innymi wizyta w  gospodarstwie agroturystycznym Państwa Wańke w Iłowie, Pałac w Sypniewie oraz rodzinne firmy z powiatu sępoleńskiego.

Wizyta była inicjatywą młodego włoskiego artysty, Mirko Dematte, który dzięki częstym wizytom w Polsce, w tym – w naszym regionie, postanowił łączyć ze sobą ludzi i otwierać nowe drzwi dla promocji obu miejsc. Posługuje się w tym celu dwoma najbardziej wdzięcznymi dziedzinami – kulturą i turystyką. Mirko od kilku edycji wyścigu Tour de Pologne, jest wykonawcą statuetek dla jego zwycięzców.
Dziękujemy za spotkanie, zawsze chętnie wymieniamy nasze doświadczenia i nawiązujemy nowe kontakty.

Zdjęcia z wizyty można obejrzeć w zakładce Galeria.

INFORMACJA


Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców zaprasza przedsiębiorców do projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Istotą projektu jest wprowadzenie „Vouchera badawczego” -  jako rodzaju dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, umożliwiających zakup usług badawczo-rozwojowych przeprowadzanych na indywidualne zamówienie przedsiębiorców przez jednostki naukowe.
Efektem wsparcia przedsiębiorstwa ma być wprowadzenie w nim innowacji gospodarczych, a dzięki temu poprawa pozycji konkurencyjnej i rozwój gospodarczy lokalnej firmy. „Voucher badawczy” w skali regionu kujawsko-pomorskiego ma być narzędziem wspierającym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim i przyśpieszy oraz ułatwi transfer wiedzy i technologii. Wsparcie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy” skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego planujących realizację przedsięwzięć badawczych w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Vouchery badawcze będą przyznawane w kwocie do 80 000 zł na zakup prac badawczo – rozwojowych od jednostek naukowych.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 01.09.2017 o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim ul. Przemysłowa 7A
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
prosi o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod numerem telefonu 605 900 626, lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres prazuch@pracodawcy.info.pl.

JARMARK ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA

Trzynasty już Jarmark św. Wawrzyńca tradycyjnie rozpoczął się przemarszem barwnego orszaku przedstawicieli dawnych zawodów, rodziny kupieckiej, rodziny szlacheckiej, patrona kupców – Złotego Hermesa oraz laureatów okolicznościowej nagrody św. Wawrzyńca. Na czele korowodu szedł sympatyczny Wawrzynek, symboliczna maskotka Jarmarku św. Wawrzyńca . Jak co roku była możliwość zakupienia rękodzieła artystycznego, swojskich wyrobów spożywczych u licznych wystawców. Na naszym stoisku udzielaliśmy informacji (około 150 osób otrzymało informacje)  na temat strategii Rozwoju Lokalnego. Kierowanego przez Społeczeństwo, którą będziemy realizować do 2023 roku. Podczas całego Jarmarku rozdaliśmy 30 ulotek informacyjnych.


KRAJEŃSKIE INTEGRACJE

Stowarzyszenie Krajna Plus zaprasza mieszkańców naszego powiatu do udziału w projekcie "Krajeńskie integracje".
Więcej informacji na plakacie, a formularz można pobr tutaj.

IV GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ


Już czwarty raz w okresie wakacyjnym w powiecie sępoleńskim zorganizowano zawody o mistrzostwo powiatu w siatkówce plażowej. Impreza przyciąga coraz więcej uczestników oraz miłośników piłki siatkowej.
Finał, czyli IV ostatni Turniej z cyklu IV Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego Siatkówki Plażowej Mężczyzn 2017 został rozegrany 6 sierpnia 2017 roku, tradycyjnnie nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Niedzielne spotkanie zakończyło się uroczystym podsumowaniem cyklu podczas którego oragnizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom, sponsorom, przybyłym gościom. Zwycięzcom przedstawiciele sponsorów i organizatorów wręczyli medale oraz puchary, które ufundowało i przekazało Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Podczas imprezy promowaliśmy ideę LGD i LSR. Zawodnicy oraz kibice podczas trwania turnieju mogli posilić się zupą serwowaną przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz zapoznać się z ideą Lokalnej Strategii Rozwoju. W kalsyfikacji generalnej zwyciężyła para Karol Sowiński, Mateusz Kiersznicki. Gratulujemy!   

60-lecie Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "GROM" Więcbork
22.07.2017 r.


W sobotę 22 lipca na Stadionie Miejskim 60-lecie swojej działalności obchodził Miejsko –Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM” Więcbork. Były odznaczenia, statuetki dla zasłużonych zawodników i działaczy, honorowi goście i wspomnienia. Uroczystość była jednym z głównych punktów sportowej soboty, czyli najważniejszego dnia trwających od tygodnia Dni Więcborka. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wzięło udział w obchodach i przygotowało poczęstunek dla osób związanych z Klubem Sportowym. Tradycyjnie na naszym stoisku można było skosztować pysznej zupy gulaszowej, kiełbaski z grilla oraz ciasta drożdżowego z sezonowymi owocami.
Podczas imprezy rozdaliśmy  również około 50 ulotek informacyjnych
i poinformowaliśmy ponad 100 osób o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Gwiazdą wieczoru był DJ ADAMUS, którego występ rozpoczął się o 19.30, a zaraz po nim do zabawy na sportowej murawie zaprosiło Radio WEEKEND.

„INTEGRACJE PO KRAJEŃSKU”

Warsztaty rękodzielnicze decoupage z elementami regionalnymi zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się 27 maja w Domu Kultury w Sypniewie oraz 17 czerwca w Świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy. Projekt „Integracje po Krajeńsku” to forma aktywizacji i integracji społecznej seniorów z młodym pokoleniem.
W warsztatach udział wzięło 12 seniorów i 12 przedstawicieli młodszego pokolenia.
Moderatorem warsztatów rękodzielniczych decoupage była Pani Agnieszka Lach.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowaną na terenie powiatu sępoleńskiego potrzebę organizacji zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych  oraz wskazywaną niedostateczną ofertę form  aktywizujących pokolenie osób starszych.
Celem projektu była  integracja pokoleń a także przekazanie wiedzy posiadanej przez różne pokolenia sobie wzajemnie.
Edukacyjne relacje międzypokoleniowe oraz możliwość wspólnego tworzenia niepowtarzalnych wyrobów przyniosła wiele satysfakcji wszystkim uczestnikom.
W przygotowanie poczęstunku dla uczestników warsztatów zaangażowano członkinie miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy bardzo Pani Annie Krzyżanowskiej i Pani Kamilli Okońskiej z Koła Gospodyń Wiejskich w Małej Cerkwicy oraz Pani Jolancie Szymańskiej i Kindze Szymańskiej z Koła Gospodyń Wiejskich z Sypniewa za nieocenioną i bezinteresowną pomoc przy realizacji projektu. Bez wsparcia Pań uczestnicy projektu nie mieliby możliwości posilenia się pysznym obiadem i skosztowania domowych wypieków.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w zakładce Galeria

UWAGA


W zakładce konkursy znajdą Państwo kolejne ogłoszenia o naborze wniosków. Konkurs nr 2/2017 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. konkurs nr 3/2017 w zakresie tematycznym operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 13 i 14 lipca, nie będzie możliwe konsultowanie wniosków.  

JUBILEUSZ 50-LECIA ISTNIENIA PARAFII W SOŚNIE

10 czerwca Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie obchodziła 50-lecie swego istnienia. Jubileuszową mszę świętą odprawił Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak oraz biskup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna.
Obchody 50 rocznicy powstania Parafii w Sośnie rozpoczęła sesja naukowa "Krajna, Historia, Pamięć". Po wykładach historyków Prymas Polski ks. dr Wojciech Polak i biskup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna wręczyli nagrody i wyróżnienia młodzieży i dzieciom, które wzięły udział w konkursach plastycznych zorganizowanych z okazji jubileuszu. O godzinie 16:00 parafianie oraz zaproszeni goście zebrali się w kościele, by wspólnie modlić się podczas Mszy Świętej Pontyfikalnej koncelebrowana przez Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka.
Po mszy św. na gości i parafian czekał ciepły poczęstunek, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA serwowało gorący bigos oraz chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Podczas festynu rozdaliśmy  również około 50 ulotek informacyjnych o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Gospodarzami parafialnego festynu byli Proboszcz ks. Andrzej Jaskuła oraz Wójt Sośna Leszek Stroiński. Organizacją wydarzenia zajął się Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu 50-lecia Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie.


WARSZTATY RĘKODZIELNICZE DECOUPAGE – 27 MAJ 2017 SYPNIEWO

Pierwsze warsztaty decoupage organizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się 27 maja w Domu Kultury w Sypniewie. Projekt „Integracje po Krajeńsku” to forma aktywizacji i integracji społecznej seniorów z młodym pokoleniem.
Moderatorem warsztatów rękodzielniczych decoupage była Pani Agnieszka Lach.
Wiele satysfakcji uczestnikom warsztatów rękodzielniczych przyniosła możliwość tworzenia niepowtarzalnych wyrobów. Wybór materiałów i ozdób sprawił, że oryginalne zegary, pudełka na serwetki, skarbonki oraz świece sprawiały wrażenie ręcznie malowanych. Wyjątkowe i niepowtarzalne elementy dekoracyjne powstałe podczas zajęć będą z pewnością ozdobą każdego domu.
Wszyscy uczestnicy i ci starsi i młodsi byli zachwyceni formą warsztatów oraz efektami ich wspólnej pracy.
Zdjęcia z wydarzenia dostępne w zakładce GALERIA.

POWIATOWY DZIEŃ MATKI – SOŚNO 26 MAJ 2017


26 maja władze samorządowe gmin i powiatu a także lokalne Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły do Sośna mieszkanki powiatu sępoleńskiego na uroczystość obchodów Dnia Matki.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przy wsparciu sponsorów przygotowały poczęstunek dla wszystkich gości.  Występy muzyczno-wokalne dzieci z Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Sośnie sprawiły, że spotkanie w Gminnym Domu Kultury upłynęło w miłej atmosferze.
Przedstawiciele władz samorządowych śpiewając „STO LAT” wszystkim mamom wręczyli kwiaty.
Tradycyjnie już Stowarzyszenie NASZA KRAJNA osłodziło to spotkanie oraz spotkania gminne w Trzcianach i Zakrzewku pysznym okolicznościowym tortem.
Zdjęcia z wydarzenia dostępne w zakładce GALERIA.

UWAGA

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 19 i 20 czerwca, nie będzie możliwe konsultowanie wniosków.  


VII KRAJEŃSKI RAJD  ROWEROWY

20 maja odbył się VII KRAJEŃSKI RAJD ROWEROWY – cykliczna impreza organizowana przez Starostę Sępoleńskiego, przy współpracy z Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym oraz gminą, na terenie której odbywa się RAJD. W tym roku gospodarzem Rajdu była gmina Kamień Krajeński. Uczestnicy rajdu wyruszyli około  godziny 10:00 z plaży miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w kierunku Dąbrówki, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz ciepła grochówka serwowana przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Po regeneracji sił przy boisku szkolnym w Dąbrówce rajdowcy ruszyli w dalsza trasę, której wyzwaniem było zdobycie największego wzniesienia województwa kujawsko-pomorskiego – CZARNEJ GÓRY  (188,8 m n.p.m.)
Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu , piękna pogada zachęciła całe rodziny do udziału w imprezie plenerowo-sportowej. Dodatkowo podczas rajdu odbyły się prelekcje lokalnych historyków na temat odwiedzanych miejsc, konkursy, rozgrywki sportowe a także znakowanie rowerów przez policjantów.
Ponadto organizatorzy wyróżnili najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu rowerowego.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne w zakładce GALERIA.


TARGI TURYSTYCZNO-OGRODNICZE  - MINIKOWO 14 MAJ 2017

14 maja Kujawsko –Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego po raz kolejny zorganizował Targi Turystyczno-Ogrodnicze w Minikowie pod hasłem „LATO na WSI – Święto Smaku i Tradycji ”.
W tym roku  tematem  przewodnim była promocja dziedzictwa kulinarnego  województwa kujawsko-pomorskiego.
Nasz region podczas targów promowało Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim reprezentowanym przez p. Agnieszkę Lach, Powiatem Sępoleńskim reprezentowanym przez wicestarostę Andrzeja Maracha, paniami Ireną Cichończyk, Aleksandrą Banach z koła „Igłą Malowane”, rzeźbiarzem p. Józefem Walczakiem z Reginą Walczak oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku reprezentowanym przez p. Dorotę Głyżewską-Fijas, p. Leszka Fijas, Natalię Mazur i młodzież z klas I i III technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Podczas targów odbył się Turnieju Powiatów rozgrywanym po raz pierwszy, składający się z kilku konkurencji.. Pierwsze miejsce w turnieju zajął powiat bydgoski, drugie wąbrzeski, a trzecie tucholski.
W ramach jednej z konkurencji „Tradycyjna potrawa związana z regionem” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku przygotowało kruchalec oraz gulasz z podrobów drobiowych, do którego podawano chleb z własnego wypieku.
Podczas targów przeprowadzono także konkurs kulinarny pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionu”. W kategorii produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego: Podkategoria: produkty i przetwory mięsne I nagrodę otrzymał przedstawiciel powiatu sępoleńskiego Pan Roman Olszewski  „Andrób” za kiełbasę słoikową domową z Suchorączka. GRATULUJEMY!!!
Podczas targów informowaliśmy zainteresowanych o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – wydaliśmy 150 ulotek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w szeroką promocję wyjątkowego dziedzictwa kulinarnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku Krajny.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.
Przepis na kruchalec:

Ziemniaki niegdyś były podstawą wyżywienia zwierząt i ludzi. Z tych prostych bulw na Pomorzu wyczarowywano różne potrawy, od wykwintnych po bardzo proste - codzienne. Jedną z najsmaczniejszych, jest placek ziemniaczany, zwany „Kruchalcem”. Potrawa ta jak większość potraw tradycyjnych, nie ma dokładnego przepisu i często potrawa powstawała na bazie tego co akurat gospodyni miała do dyspozycji w kuchni. Podstawa to oczywiście potarte surowe ziemniaki, czasem z małą domieszką ugotowanych, z poprzedniego dnia – żeby nic nie wyrzucać. Do tego dodać: całe jajka – „tyle aby wiązało”, obsmażone kawałki wędzonego boczku lub słoniny, czasem skrawki wędzonej kiełbasy, zeszklona na smalcu cebula, sól, majeranek, pieprz, trochę mąki pszennej, ziemniaczanej lub kaszki manny, do związania masy, czasem kilka łyżek oleju. Ogólnie masa musi być zwięzła, i gęsto „naszpikowana” kawałkami wędlin i mięs – od tego zależy jej smakowitość. Całość należy wylać na blaszkę, na Krajnie raczej płaską i piec do zbrązowienia. Po wystudzeniu trzeba pokroić na prostokąty i odsmażyć na smalcu lub oleju. Po odsmażeniu „Kruchalec” osiąga dopiero swój niepowtarzalny smak.


ZAPROSZENIE NA VII KRAJREŃSKI RAJD ROWEROWY

Starosta Sępoleński, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, zapraszają na VII KRAJEŃSKI RAJD ROWEROWY.  Trasa liczy około 25 kilometrów.  Start i meta zlokalizowane są na plaży miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  Zapraszamy 20 maja 2017 roku o godzinie 10:00.
ZAPISY NA RAJD: STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJ., URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU KRAJ., SIEDZIBA KRAJEŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W WIĘCBORKU LUB BEZPOŚREDNIO NA STARCIE RAJDU.
Niezbędne formularze/zgody, do pobrania poniżej lub w wyżej wymienionych instytucjach.
INFORMACJA: 52 388 13 32
Zgoda uczestnik pełnoletni:
Zgoda uczestnik niepełnoletni:

ZAPROSZENIE

Zapraszmy do udziału w projekcie "Integracje po Krajeńsku". Celem projektu jest wsparcie aktywizacji i integracji społecznej osób starszych z młodszym  pokoleniem poprzez udział w 1-dniowych warsztatch ozdabiania techniką decoupage.  W warsztatach mogą wziąć udział osoby powyżej  60 roku życia oraz dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, mieszkające na terenie powiatu sępoleńskiego. Warsztaty odbędą się w:
SYPNIEWIE - 27 maja 2017 r.
MAŁEJ CERKWICY - 3 czerwca 2017 r.

Aby się zgłosić lub zgłosić osobę niepełnoletnią wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać do naszego biura do dnia 25 maja 2017 r.:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, 
ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie,           
mailem : biuro@naszakrajna.org
lub telefonicznie 531089577 IV BIEG PRZEŁAJOWY DOLINĄ NOTECI

Gmina Nakło nad Notecią oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka zapraszają na 15-kilometrowy przełaj po terenach Krajny i Pałuk, na którym znajdziecie asfalt, piach, kocie łby, górki czyli reasumując: pot, śmiech i łzy.
Jest to niepowtarzalna trasa pełna pięknych widoków natury, dzikiego ptactwa na stawach rybackich, zielonych pól i wąwozu z kwitnącym bzem. Ten wiosenny bieg odbędzie się w malowniczej scenerii pól, łąk i lasów Doliny Noteci.  START: 28 maja b.r. godz. 12.00
Trasa: Występ (boisko sportowe); Chobielin, Nakło nad Notecią.

Imprezą towarzysząca jest doroczna impreza plenerowa w Nakle nad Notecią „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy”. Na ulicy miasta, stanie mnóstwo stoisk wypełnionych lokalnym rękodziełem, smacznym regionalnym jedzeniem, a na każdym kroku spotkać będzie można pasjonatów kuchni krajeńsko-pałuckiej. Wszystkim przygotowanym na ten dzień atrakcjom towarzyszyć będzie muzyka na żywo.
Organizatorzy zapraszają biegaczy z całymi rodzinami na atrakcje oferowane w tym dniu w Nakle nad Notecią.

Więcej informacji i zapisy na stronie www.lgrnaklo.org.pl

POWIATOWA WYSTAWA STOŁÓW WIELKANOCNYCH –PŁOCICZ 08 KWIETNIA 2017 ROKU


W sobotę 08 kwietnia odbyła się kolejna Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych. Gospodarzem tegorocznej Wystawy była Gmina Kamień Krajeński oraz Sołectwo Płocicz. Tradycyjnie już Koła Gospodyń Wiejskich, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wraz ze Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA przygotowały mnóstwo przepysznych, tradycyjnych dań i potraw związanych z okresem Wielkanocnym.
Tym razem Gminę Kamień Krajeński reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Płocicz, Gminę Sępólno Krajeńskie – Koło Gospodyń Wiejskich Piaseczno, Gminę Więcbork – Koło Gospodyń Wiejskich Borzyszkowo, a Gminę Sośno – Koło Gospodyń Wiejskich Mierucin. Na stołach nie brakowało smacznie przyrządzonych i pięknie przystrojonych szynek, karkówek, pasztetów i nadziewanych jajek, mazurków, świątecznych bab, serników i tradycyjnej paschy. Nasze stoisko prezentowaliśmy wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, a znalazły się na nim tradycyjne krajeńskie dania Wielkanocne, w tym także potrawy z dziczyzny przygotowane dzień wcześniej podczas warsztatów kulinarnych „TRADYCYJNA DZICZYZNA NA WIELKANOC”. Degustacji potraw towarzyszyły inne atrakcje - wystawa ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców  oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Płociczu kierowanego przez Pania Bożenę .

Zdjęcia z wystawy można obejrzeć w dziale Galeria.WARSZTATY "TRADYCYJNA DZICZYZNA NA WIELKANOC", 7 KWIECIEŃ 2017 R., CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO, WIĘCBORK

Warsztaty kulinarne „TRADYCYJNA DZICZYZNA NA WIELKANOC” zorganizowane  przez Lokalną Grupę  Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA odbyły się w dniu 07 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Kucharz Piotr Skibicki, zaprezentował uczestnikom uczniom klasy o profilu gastronomicznym sposoby przyrządzania dziczyzny. Wspólnie przygotowano dania myśliwskie, takie jak: forszmak, pasztet oraz zrazy.  Poza dziczyzną uczestnicy warsztatów
przygotowali potrawy na odbywającą się w dniu 08 kwietnia Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych, w tym pięknie wypieczony chlebek z czarnuszką, barszcz biały, schab pieczony ze śliwką, karkówkę pieczoną, jajka faszerowane z tartym świeżym chrzanem oraz sosem tatarskim, paschę, a także świąteczne baby i babeczki.  
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczestników. Przyszli kucharze przyznali, że chętnie podejmą kolejne wyzwania kulinarne.
Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w dziale Galeria.


WARSZTATY "TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA", 1 KWIECIEŃ 2017 R., WIĘCBORK


Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych oraz zbliżającej się Niedzieli Palmowej w sobotę 01 kwietnia 2017 roku w Więcborku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zorganizowało warsztaty rękodzielnicze – "TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA". W warsztatach wzięło udział 17 osób w różnym wieku. Prowadzące Aleksandra Banach i Renata Wiśniewska omówiły i zaprezentowały techniki tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych.
Podczas warsztatów uczestnicy wykonali tradycyjne palmy wielkanocne z bukszpanu, trzciny wodnej, gałązek wierzbowych z baziami oraz kłosów zbóż. Własnoręcznie zrobione kolorowe kwiaty z bibuły i krepiny sprawiły, że każda palma była niepowtarzalnie piękna.    
W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko wykonali palmy, ale również dowiedzieli się jakie były tradycje i zwyczaje związane z palmami wielkanocnymi. Własnoręcznie wykonane na zajęciach palmy uczestnicy zabrali ze sobą do poświęcenia w Niedzielę Palmową. Była to wspaniała lekcja tworzenia rękodzieła a zarazem nawiązanie do tradycji wielkanocnych.

Zwyczaje wielkanocne na Krajnie nie odbiegały zasadniczo w swojej tradycji od innych regionów w Polsce.  Najbardziej były zbliżone do zwyczajów panujących w Wielkopolsce. Niekiedy tradycja była przejmowana od mieszkańców narodowości niemieckiej (do 1920 r.). Krajeńska palma wielkanocna była bardzo skromna. Składała się z wierzbowych gałązek, przewiązanych wstążką, z suszonymi  lub papierowymi kwiatami, trzciną wodną sporadycznie dodawano też gałązkę brzozy. Gałązkom wierzbowym przypisywano życiodajną moc. Palma, za pośrednictwem gałązek wierzbowych  była symbolem odradzającej się po zimowym śnie przyrody.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w zakładce Galeria.

KONSULTACJE


W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów w kryteriach wyboru operacji będących częścią Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA serdecznie zapraszamy do konsultowania tego dokumentu. Załączony dokument przygotowany został w trybie śledzenia zmian (widoczne są proponowane zmiany naniesione na wcześniejszą wersję dokumentu). Na Państwa uwagi i sugestie zgłoszone na załączonym formularzu czekamy do 20 marca 2017 r. do godziny 12.00.
Jednocześnie informujemy, że spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian kryteriów wyboru operacji odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2017 r. w Centrum Aktywności
Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, sala konferencyjna. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Do pobrania:
Kryteria wyboru operacji:   

Karta uwag:  ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PROW 2014 - 2020.


W zakładce dokumenty do pobrania  umieściliśmy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznejnego.

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA

Na podstawie § 21, ust. 5 oraz § 21, ust. 7, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 20 marca 2017 roku (poniedziałek), godz. 16.00 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna. Proponuję następujący porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w kryteriach wyboru operacji,
- podjęcie uchwały dotyczącej zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji
6. Przedstawienie projektu uchwały konwalidacyjnej dotyczącej zmian w LSR i dokumentach towarzyszących dokonywanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
-podjęcie uchwały konwalidacyjnej dotyczącej zmian w LSR i dokumentach towarzyszących dokonywanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski.
8.  Zakończenie.

W imieniu Zarządu Prezes Władysław Szyling

II TARGI PRACY I EDUKACJI W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM, 22.02.2017 R.

W środę 22 lutego w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się II Targi Pracy i Edukacji w Powiecie Sępoleńskim. Na targach pojawiło się wielu przedsiębiorców, szkoły ponadgminazjalne i inne podmioty z terenu powiatu. Podczas targów, w punkcie informacyjnym LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących wsparcia na tworzenie i rozwoj przedsiębiorstw w ramach wdrażanej przez nas Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Rozdaliśmy ponad 100 ulotek informacyjnych.
Zdjęcia można obejrzeć w Galerii.

INFORMACJA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe narzędzie w postaci tabel finansowych w formacie .xlsx, ułatwiających wypełnianie biznesplanu będącego załącznikiem do wniosków w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Narzędzie to dostępne jest pod poniższym linkiem:

www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

ARiMR informuje jednocześnie, że generator wniosków do
poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostaje tymczasowo zawieszony. Zaleca się niestosowanie generatora do czasu jego aktualizacji i ponownego uruchomienia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA, 26.01.2017 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 26 stycznia 2017 roku, członkowie zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Decyzyjnej. Sprawozdania przyjęto i podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku przeprowadzonych wyborów na nową, czteroletnią kadencję do zarządu wybrano na stanowisko Prezesa Władysława Szylinga, Wiceprezesem została Ewa Czapiewska-Siekierka, Sekretarzem Dorota Kortas-Punder, a Skarbnikiem Krzysztof Zieliński.  Komisja Rewizyjna pozostanie w niezmienionym składzie czyli: Przewodniczący Marek Zieńko, Członek Ireneusz Balcer, Członek Henryk Pawlina. Walne Zebranie zmieniło statut dostosowując go do zmian w przepisach prawa oraz sposób reprezentacji stowarzyszenia.

INFORMACJA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wzór formularza dostępny jest pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA

Na podstawie § 21, ust. 4, zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 stycznia 2017 roku (czwartek), godz. 16.45 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna. Proponuję następujący porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
8. Przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2016;
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
9. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
a) Wybór Komisji Skrutacyjnej
b) Wybór Zarządu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
c) Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
10. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
11. Wolne wnioski.
12.  Zakończenie.

W imieniu Zarządu Prezes Władysław Szyling

KRAJEŃSKIE STOŁY WIGILIJNE 17 GRUDZIEŃ 2016 R.W sobotę 17 grudnia br. odbyły się kolejne Krajeńskie Stoły Wigilijne. Tym razem spotkaliśmy się w Gminnym Domu Kultury w Sośnie. Swój kunszt kulinarny, przywiązanie do tradycji i do lokalnych wyrobów prezentowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze Zboża, z Witkowa, z Runowa Krajeńskiego i z Sośna oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. Nasze stoisko prezentowaliśmy wspólnie z uczestniczkami warsztatów kulinarnych, które odbyły się dzień wcześniej w Mierucinie oraz Agnieszką Lach z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim. Degustacji towarzyszyły inne atrakcje min. wystawa ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców. Ze sceny niosły się kolendy i pieśni wigilijne wykonane przez dzieci i młodzież oraz chór Cantabile. Zdjęcia dostępne w dziale Galeria.

WARSZTATY KULINARNE W  MIERUCINIEKolejne warsztaty kulinarne organizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA odbyły się 16 grudnia w Mierucinie. Wspólnie z profesjonalnym kucharzem Rafałem Kuczkowskim panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mierucina i Wąwelna przygotowały regionalne potrawy wigilijne tj. barszcz czerwony, zupę grzybową oraz tradycyjnego karpia i pstrąga. Poza tym uczestnicy warsztatów upiekli pyszny sernik oraz świąteczne pierniczki.  
Przygotowane przez uczestników warsztatów potrawy zaprezentowane zostały podczas Krajeńskich Stołów Wigilijnych, które odbyły się w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Zdjęcia dostępne są dziale Galeria.

INFORMACJA


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej Generator Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Link Generatora Wnioków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

znajdziecie Państwo tu: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez -spolecznosc.html

UWAGA! SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W ZAKRESIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt.: „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Szkolenie związane jest z planowanym ogłoszeniem konkursu w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (NGO),
- jednostki kultury i sportu dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego,

Szkolenie odbędzie się w Sępólnie Krajeńskim w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, ul. Jeziorna 6. Zaczynamy o godzinie 9.00, 20 grudnia (wtorek) 2016 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wniosków udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


PO SZKOLENIACH

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przeprowadziło szkolenie pt.: „Przygotowanie wniosku oraz biznesplanu dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w Kamieniu Krajeńskim, Sośnie, Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. Formularz biznesplanu z podpowiedziami można znaleźć tutaj.

RAUT LISTOPADOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

W piątek 11 listopada na ulicy studziennej w Sępólnie Krajeńskim odbył się Raut Listopadowy z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się tuż po mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny w kościele pw. Św. Bartłomieja, którą poprzedził przemarsz pocztów sztandarowych. Na ulicy w stylu lat 20-tych i 30-tych rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, nie brakowało też żołnierzy II Rzeczpospolitej, gazeciarzy, kwiaciarek i pucybuta. Pojawiły się ówczesne sławy takie jak: Pola Negri, Jan Kiepura oraz historyczna postać Marszałka Piłsudskiego w asyście kawalerii. Niezwykła stylizacja ulicy oraz ciepła atmosfera  pozwoliły przenieść się w czasy dwudziestolecia międzywojennego.
Stowarzyszenie  NASZA KRAJNA było partnerem wydarzenia zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. Na naszym stoisku można było skosztować gorącego bigosu, za przygotowanie którego serdecznie dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zbożu oraz Stowarzyszeniu ZE ZBOŻEM ZA PAN BRAT. Zainteresowani mogli także zapoznać się z działalnością Lokalnej Grupy Działania i założeniami STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR). Podczas imprezy rozdaliśmy 50 ulotek informacyjnych.
Zdjęcia można obejrzeć w Galerii.


30-LECIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ JÓZEFA WALCZAKA

W niedzielę 6 listopada w Więcborku odbyły się uroczyste obchody 30-lecia twórczości artystycznej Pana Józefa Walczaka – więcborskiego rzeźbiarza, artysty ludowego. Na Benefis przybyło wielu gości: rodzina, przyjaciele, znajomi a także przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń, twórców ludowych i muzeów. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Joanna Soja –Tońska powitała wszystkich przybyłych, odczytała list gratulacyjny od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz wręczyła go jubilatowi wraz z upominkiem. Następnie zebrani pospieszyli z życzeniami i gratulacjami, wręczono kwiaty i upominki. W imieniu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA gratulacje oraz  podziękowanie za wieloletnią współpracę złożył na ręce benefisanta prezes Władysław Szyling.
Jubilatowi serdecznie gratulujemy dorobku artystycznego i życzymy wielu inspiracji do dalszego tworzenia. Liczymy także na to, że nadal wspólnie reprezentować będziemy nasz powiat na imprezach regionalnych i krajowych.

UWAGA!
Zmiana terminu naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach EFS.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do 7 grudnia 2018 r.
w konkursach LGD numer: 3/2018, 4/2018 i 5/2018.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2018 r. nasze biuro będzie nieczynne.
W zamian biuro będzie czynne w najbliższą sobotę tj., 15 grudnia 2018 r. w godzinach 7.30 – 15.30.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego