LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

2019-2020

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr
6/2019 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresieW związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa.
Termin składania wniosków: 06/12/2019 – 20/12/2019 r.
Ministerstwo Rolnictwa opracowało informację na temat
Inkubatorów przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne), która jest do pobrania tutaj. Informacja pochodzi z 2017 roku, więc część aktów prawnych wymienionych w tej publikacji jest nieaktualna.

UWAGA !!!
SZKOLENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH
OTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA W RAMACH PROW 2014-2020
W ZAKRESIE:
1. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIE NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.

2. ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3. TWORZENIA LUB ROZWOJU INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH  - KWOTA WSPARCIA  500 000 ZŁ


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 10.00.
Program szkolenia:
10:00 –10.15 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia.
10.20 – 11.00 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej.
11.00 – 12.00 – wniosek o przyznanie pomocy  wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania  oraz rozwoju działalności gospodarczej.
12.00 – 13.00 – biznesplan jako załącznik do wniosku.
13.00 – 13.30 – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
13.30 – 14.00 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!


Konferencja promująca tereny inwestycyjne na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
12.11.2019 r.


Gmina Sępólno Krajeńskie zorganizowała w INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI konferencję promującą swoje tereny inwestycyjne i przedsiębiorczość. Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie są do wykorzystania grunty, przeznaczone pod działalność gospodarczą. Podczas konferencji przedstawiono różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Obecni mogli się dowiedzieć, że rozpoczynający lub rozwijający działalność gospodarczą, cały czas mogą liczyć na pomoc finansową lub na ulgi w podatkach, wynikające na przykład z najnowszych przepisów dotyczących działalności stref ekonomicznych. Jednym z prelegentów był kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, który zaprezentował narzędzia zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 służące rozwojowi przedsiębiorczości na terenie powiatu sępoleńskiego.

Podczas konferencji o realizowanym projekcie „Rozwój firmy polegający na kupnie urządzeń laboratoryjnych pierwszej dokładności” ze środków LGD Nasza Krajna opowiedział Pan Paweł Toczko, przedstawiciel firmy ELMAR Elżbieta
Toczko-Piwowarczyk z Wielowicza.


SEMINARIUM W CIECHOCINKU, 12-13 września 2019 r.


Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Samorządu Wojewódzkiego oraz Lokalnych Grup Działania było okazją do wymiany pierwszych doświadczeń i zaprezentowania osiągnięć oraz trudności podczas wdrażania przez lokalne grupy działania mechanizmu RLKS, tj. wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie 2014-2020.

Innowacyjne podejście w rozdysponowywaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiło wyzwanie zarówno dla instytucji zarządzających jak i dla kujawsko-pomorskich LGD.
Prelegenci  dwudniowego Seminarium „Efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko-Pomorskim”  które odbyło się w dniach 12.09.2019 r. – 13.09.2019 r. w Ciechocinku podsumowali osiągnięte efekty oraz przedstawili założenia na przyszłość. Organizatorem spotkania była LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” oraz Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD.

Na spotkanie przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, który podziękował przedstawicielom lokalnych grup działania za zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Polsce oraz pomysły na przyszły okres.
Wiele miejsca poświęcone zostało dobrym praktykom. W tej części prezentowali się Beneficjenci i Grantobiorcy realizujący operacje ze środków będących w dyspozycji kujawsko-pomorskich LGD. Na udzielane wsparcie można było spojrzeć z perspektywy ubiegających się o dofinansowanie: przyjrzeć się, skąd wziął się pomysł na projekt, co skłoniło wnioskodawców do sięgnięcia po środki unijne, jakie napotykali trudności, jak układała się współpraca z LGD, a także  jakie były rezultaty zrealizowanych działań.  

Dwudniowe Seminarium w Ciechocinku było okazją do dyskusji o sprawach istotnych, bez których powodzenie mechanizmu RLKS nie byłoby możliwe. Dzięki seminarium lokalne grupy działania w województwie kujawsko-pomorskim mogły przedyskutować zasady współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu wdrażania mechanizmu wielofunduszowego RLKS. W ramach seminarium uczestni
cy odbyli wizytę studyjną na strzelnicy.
Seminarium współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE W SOŚNIE, SOBOTA 7 WRZEŚNIA 2019Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne rozpoczęły się w  sobotę 7 września uroczystym przejściem korowodu dożynkowego na Mszę Świętą dziękczynną odprawioną przez proboszcza Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie, księdza Andrzeja Jaskułę.
Ze względu na warunki pogodowe część oficjalna przeniesiona została na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie, dalsze obchody odbyły się na placu przy Gminnym Domu Kultury.
Starostowie dożynek Alina Hartwich z Zielonki i Krzysztof Adrych z Sośna wręczyli bochen chleba Staroście Sępoleńskiemu oraz Wójtowi Sośna, który tradycyjnie został rozdzielony pomiędzy wszystkich gości.
Po krótkich wystąpieniach wręczono wyróżnionym rolnikom z terenu powiatu sępoleńskiego listy gratulacyjne oraz  upominki.
Obchodom towarzyszyła wystawa wieńców dożynkowych, przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę.
Oprócz świeżo wypieczonego chleba i grochówki nie brakowało innych lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas dożynek na stoisku Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA można było uzyskać informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Lokalne
go Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-23. Wielu smakoszy przyciągnęły nasze specjały - zupa myśliwska  oraz bigos. Podczas dożynek wydaliśmy 50 ulotek.


DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE CIECHOCINEK – 25 sierpnia 2019


W niedzielę 25 sierpnia Stowarzyszenie NASZA KRAJNA reprezentowało powiat sępoleński na Tegorocznych Dożynkach Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w Ciechocinku. Święto plonów zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz diecezję włocławską.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w ciechocińskiej kolegiacie pw. Św. Piotra i Pawła, pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Po zakończeniu eucharystii korowód dożynkowy przemaszerował pod muszlę koncertową w Parku Zdrojowym, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów oraz ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych rolnikom i osobom zasłużonym dla rozwoju polskiego rolnictwa. Dożynkom wojewódzkim tradycyjnie towarzyszyły konkursy wieńców dożynkowych oraz stoisk promocyjnych.
Pięknie udekorowane stoiska kół gospodyń wiejskich, lokalnych grup działania, samorządów, producentów lokalnych wyrobów, rękodzielników oraz plantatorów promowały swoje regiony i zachęcały specjałami kulinarnymi.
Na naszym stoisku można było skosztować  pasztetu z dziczyzny, swojskiego chleba oraz kiełbasy z dziczyzny.
Naszą Krajnę prezentowaliśmy wspólnie z Panią Danutą Wańke, która na dożynki przygotowała specjały kuchni krajeńskiej takie jak: wędlina krajeńska , chleb domowy, sernik z kaszką manną oraz nalewkę z pigwy. Panie Irena Cichończyk, Teresa Kuczerepa i Aleksandra Banach z „Koła Igłą Malowane” z Więcborka udekorowały namiot, jak zwykle zresztą, pięknymi haftami, frywolitkami, które zachwycały wielu zwiedzających. Nieocenioną pomocą przy dekoracji stoiska oraz obsłudze odwiedzających stoisko wykazała się także Pani  Agnieszka Lach z Powiatowego Zespołu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w promowaniu wizerunku oraz  bogatego dziedzictwa kulinarnego i rękodzieła Krajny.

70- lecie KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIELOWICZU


W sobotę 15 czerwca 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu świętowało swoje 70 - lecie. Była to okazja na spotkanie pań z kół gospodyń wiejskich z całej gminy Sośno. Na gości czekało wiele niespodzianek i atrakcji oraz pyszny poczęstunek.
Uroczystości prowadziła spikerka w formie programu telewizyjnego. Po krótkich wiadomościach TV wystąpiła obecna szefowa KGW - Marta Matuszak, która w skrócie streściła historię Koła nie zapominając o kolejnych przewodniczących.
Był czas składania życzeń, podziękowań, kwiatów oraz upominków. Jako pierwszy życzenia złożył  Wójt Pan Leszek Stroiński z Przewodniczącą Rady Gminy Sośno Panią Krystyną Wąsik. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA reprezentował Prezes Władysław Szyling, który dziękując za współpracę częstował wszystkich gości pysznym okolicznościowym tortem. Poza słodkościami można było też skosztować słynnej już zupy myśliwskiej.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele Powiatu Sępoleńskiego: Wicestarosta Pan Andrzej Marach oraz Pani Iwona Sikorska członek Zarządu Powiatu.
Bogaty program artystyczny sprawił, że zebrani goście spędzili czas w wesołej i miłej atmosferze.
Jeszcze raz składamy wyrazy uznania oraz podziękowania za zaangażowanie i wspieranie aktywności lokalnej. Niech świętowany jubileusz będzie inspiracją do realizacji kolejnych celów.

KONSULTACJE PUBLICZNE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 2030


W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Starosty Złotowskiego, Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska przesyła zaproszenie na Spotkanie Regionalne w ramach konsultacji publicznych strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Więcej informacji w załącznikach.


Załączniki:
Zaproszenie
:
Karta zgłoszeniowa
:
Informacja nt. konsultacji publicznych
:

10-lecie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
oraz  Dzień Dziecka – 30.05.2019


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od ponad 10 lat działa aktywnie na rzecz rozwoju lokalnego. Okazją do podsumowania  tej działalności był Piknik zorganizowany z okazji jubileuszu. Życzenia i podziękowania składano przy pięknej słonecznej pogodzie i muzyce na targowisku miejskim  Sępólnie Krajeńskim.
Zaproszeni goście, dzieci z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku i Małej Cerkwicy oraz pozostali uczestnicy pikniku mieli okazję zobaczyć wystawę rękodzieła lokalnych twórców i podziwiać występy artystyczne. Dzieci brały udział w konkursach, grach i zabawach. Zebranych zaproszono tez do degustacji produktów regionalnych. Zainteresowanym otrzymaniem wsparcia ze środków publicznych w punkcie informacyjnym Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA udzielano informacji.
Wszystkie dzieci otrzymały również upominki z okazji nadchodzącego dnia dziecka.
Na uroczystości gościła Pani Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Elżbieta Siemiątkowska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: radny sejmiku województwa, gospodarze gmin oraz powiatu sępoleńskiego, radni gminni oraz powiatowi, a także panie z gminnych kół gospodyń wiejskich i wielu innych gości, którzy przez te 10 lat wspólnie z nami  realizowali projekty poprawiające jakość życia mieszkańców.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji pikniku, szczególnie Pani Dyrektor MGOK w Więcborku Joannie Soja – Tońskiej za prowadzenie imprezy oraz zorganizowanie działań animacyjnych dla dzieci, Pani Dyrektor CKiS w Sępólnie Krajeńskim – Julicie Maciaszek za obsługę nagłośnienia oraz występy artystyczne, Panu Dyrektorowi CSiR w Sępólnie Krajeńskim - Markowi Chart za obsługę techniczną i przygotowanie sceny, kapeli „Znad Mochla” za występ, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie – Panu Marianowi Basa oraz uczniom, Agnieszce Lach, Iwonie Sikorskiej. Ponadto za wystawę rękodzieła lokalnego dziękujemy  Paniom z Koła hafciarskiego „Igłą malowane”, Panu Józefowi Walczak, Pani Monice Domaszek, Panu Andrzejowi Ikert.

Zdjęcia w zakładce Galeria.

Zaproszenie na Piknik


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA powstał
o 19 listopada 2008 r. Już ponad 10 lat działamy na rzecz społeczności lokalnej. 10 lat podczas których zmienialiśmy się my i nasze otoczenie. Malutka część zmian, które obserwujemy w naszym najbliższym otoczeniu dokonała się między innymi dzięki naszym projektom realizowanym w ramach funduszy europejskich.
Rocznica to okazja do przekazania życzeń i podziękowań wszystkim, którzy działali z nami i pomagali w realizacji założonych celów. Aby wyrazić naszą wdzięczność


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU NA PIKNIK
który odbędzie się w dniu 30.05.2019 r. (czwartek) o godz. 12.00
na targowisku miejskim w Sępólnie Krajeńskim.


W programie: występy artystyczne, konkursy, gry i zabawy dla dzieci, degustacja produktów regionalnych, wystawa rękodzieła lokalnych twórców, punkt informacyjny Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

"Lato na wsi- Święto Smaku i Tradycji", 12.05.2019r.

W dniach 11-12.05.2019 Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego po raz kolejny zorganizował Targi Turystyczno-Ogrodnicze w Minikowie „LATO na WSI – Święto Smaku i Tradycji”.
Nasz region podczas targów promowało Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim reprezentowanym przez p. Agnieszkę Lach, paniami Aleksandrą Banach, Teresą Kuczerepa z koła „Igłą Malowane” z Więcborka, rzeźbiarzem p. Józefem Walczakiem oraz Maria Pietruszkiewicz ,Ewa i Piotr Dobrzańscy z Wielowicza dzielnie stający w turniejowe szranki.  
Podczas targów po raz trzeci odbył się Turniej Powiatów, składający się z kilku konkurencji. I miejsce – powiat chełmiński, który otrzymał przechodni puchar powiatów, II miejsce – powiat inowrocławski, III miejsce – powiat sępoleński, zwyciężając w kategorii stoisko.Podczas targów przeprowadzono także konkurs kulinarny pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionu”. W kategorii produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego: Podkategoria: produkty i przetwory mięsne I nagrodę otrzymał przedstawiciel powiatu sępoleńskiego Pan Roman Olszewski  P.W. ANDRÓB za schab pieczony. GRATULUJEMY!!!. Ponadto w konkursie udział wzięły Pani Danuta Wańke oraz Katarzyna Raunest-Rywolt
.
Podczas targów informowaliśmy zainteresowanych o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – wydaliśmy 100 ulotek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w promocję oraz budowanie pozytywnego wizerunku Krajny.

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w dziale Galeria.

SZKOLENIE

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie z zakresu ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresach tematycznych operacji: "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych" oraz "Zachowanie dziedzictwa lokalnego". Szkolenie odbędzie się 10 maja 2019 r. o godzinie 9.00 na Sali Konferencyjnej przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim, II piętro Centrum Aktywności Społecznej.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
, poczta elektroniczna: biuro^naszakrajna.org  

Zapraszamy.


KONKURS KULINARNY

Informujemy, że nakielskie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przyjmuje zgłoszenia do udziału w XVI Konkursie Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”, którego celem jest upowszechnianie zasobów lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Motywem przewodnim tegorocznego Konkursu są zioła w kuchni krajeńskiej i pałuckiej. Ponadto XVI edycja Konkursu podzielona został
a na dwie odrębne części:
a. część kulinarna – ocena potraw nawiązujących do tradycyjnej kuchni dwóch regionów etnograficznych – Krajny i Pałuk, z uwzględnieniem ziół wykorzystywanych przez lokalne gospodynie. Potrawy oceniane będą w trzech kategoriach, tj. potrawy mięsne (I), potrawy jarskie (II) oraz ciasta i desery (III);
b. część promocyjna – ocena stoisk promocyjnych oferujących produkty i potrawy lokalne oraz inne wytwory pracy rąk własnych członków podmiotu uczestniczącego w Konkursie Kulinarnym.

Organizacja stoiska nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie w części kulinarnej dot. oceny potraw.
W Konkursie mogą wziąć udział:
- sołectwa,
- Koła Gospodyń Wiejskich,
- organizacje (formalne i nieformalne, w tym: stowarzyszenia, fundacje, OSP),
- inni wytwórcy produktów lokalnych (tj. podmioty prawne działające w branży kulinarnej)
z terenu powiatu nakielskiego oraz z obszarów leżących w obrębie historycznej Krajny i Pałuk.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości ok. 3,5 tys. zł, w tym także ręcznie haftowane fartuszki krajeńskie i pałuckie.


Więcej informacji znajduje się pod tym adresem:
http://krajna-paluki.cna.org.pl/aktualnosci-pkip/47-aktualnosci/2088-zgloszenia-do-konkursu-kulinarnego.htmlPOWIATOWA WYSTAWA STOŁÓW WIELKANOCNYCH – SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE,
13 KWIETNIA 2019 ROKU
W sobotę 13 kwietnia na Sali Krajna ARENA odbyła się kolejna Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych. Gospodarzem tegorocznej Wystawy było Sępólno Krajeńskie. Tradycyjnie już Koła Gospodyń Wiejskich wraz ze Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA przygotowały mnóstwo przepysznych, tradycyjnych dań i potraw związanych ze świętami Wielkanocnymi.
Gminę Kamień Krajeński reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Obkas, Gminę Sępólno Krajeńskie – Koło Gospodyń Wiejskich Niechorz, Gminę Więcbork – Koło Gospodyń Wiejskich Witunia, a Gminę Sośno – Koło Gospodyń Wiejskich Wąwelno. Na stołach nie brakowało smacznie przyrządzonych i pięknie przystrojonych szynek, karkówek, pasztetów i nadziewanych jajek, mazurków, świątecznych bab, serników i tradycyjnej paschy. Nasze stoisko prezentowaliśmy wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich Wielowicz, a znalazły się na nim tradycyjne krajeńskie dania Wielkanocne. Degustacji potraw towarzyszyły inne atrakcje - wystawa palm wielkanocnych wykonanych przez Wspólnotę niepełnosprawnych i ich przyjaciół  - Więcborskie Rykotki pod przewodnictwem Pani Aleksandry Banach, oraz ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców. Podczas wystawy wystąpił również zespół ludowy LUTOWIANIE. Po raz pierwszy na Powiatowej Wystawie Stołów Wielkanocnych gościła Pani dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Elżbieta Siemiątkowska,. Nasze stowarzyszenie oraz wielu samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego wspólnie z pracownikami tego departamentu wdraża wiele projektów wpływających na atrakcyjność i jakość życia mieszkańców.


Zdjęcia z wystawy można obejrzeć w dziale Galeria.

KONSULTACJE STRATEGII


W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów i wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020, załącznikach do niej oraz kryteriach wyboru zapraszamy do konsultowania tego dokumentu. Załączone dokumenty przygotowane zostały w trybie śledzenia zmian (widoczne są proponowane zmiany naniesione na wcześniejszą wersję dokumentu). Na Państwa uwagi i sugestie zgłoszone na załączonym formularzu czekamy do 25 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00.
Ostateczny kształt zmian konsultować będziemy 26 kwietnia 2019 r. g. 10:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6 (sali konferencyjna). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia
: 531 089 577 lub 884 001 997.

Do pobrania:
Kryteria wyboru operacji:  

LSR:


Karta uwag:  


WARSZTATY RĘKODZIELNICZE „WIELKANOC”
6 kwietnia 2019 r. Więcbork


Z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz Niedzieli Palmowej w sobotę 6 kwietnia  2019 roku w Więcborku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zorganizowało kolejne  warsztaty rękodzielnicze – „ WIELKANOC". W warsztatach wzięło udział 15 osób w różnym wieku. Panie Aleksandra Banach i Irena Cichończyk omówiły i zaprezentowały techniki tworzenia tradycyjnych ozdób i palm wielkanocnych.
Podczas warsztatów uczestnicy wykonali tradycyjne palmy wielkanocne z bukszpanu, trzciny wodnej, gałązek wierzbowych z baziami oraz kłosów zbóż. Własnoręcznie zrobione kolorowe kwiaty z bibuły i krepiny sprawiły, że każda palma była niepowtarzalnie piękna.    
W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko wykonali palmy, ale również dowiedzieli się jakie były tradycje i zwyczaje związane z palmami wielkanocnymi. Własnoręcznie wykonane na zajęciach palmy uczestnicy zabiorą do poświęcenia w Niedzielę Palmową. Była to wspaniała lekcja wspólnego tworzenia rękodzieła a zarazem nawiązanie do tradycji wielkanocnych.


IV TARGI PRACY I EDUKACJI W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM, 13.03.2019 R.W środę 13 marca w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się IV Targi Pracy i Edukacji w Powiecie Sępoleńskim pod hasłem „Twoja przyszłość           w Twoim Regionie”. Na targach pojawiło się 58 wystawców - przedsiębiorcy, szkoły ponadpodstawowe i inne podmioty z terenu powiatu. Organizatorami tegorocznych Targów było Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Targi to okazja nawiązania kontaktów między pracownikami i pracodawcami, a także do przedstawienia przez szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu sępoleńskiego swoich ofert edukacyjnych absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy miały możliwość spotkania z pracodawcami z terenu.
Podczas targów, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym informacji o realizowanych przez nas działaniach dotyczących między innymi wsparcia (w tym finansowego) na tworzenie nowych działalności gospodarczej oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach wdrażanej przez nas Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Rozdaliśmy 100 ulotek informacyjnych.


PTE zaprasza do udziału w projekcie "Mobilni na rynku pracy 2"

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.Poniżej znajdują się materiały ze szkolenia, które odbyło się 11 marca 2019 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim dotyczące uzyskania premii na rozpoczęcie działaności gospodarczej w ramach PROW 2014 -2020.
Prezentacje:
,

UMOWY NA POWIERZENIE GRANTÓW Z EFS


Pierwsze umowy na powierzenie grantów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podpisane. Czytaj więcej...

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszeni
e o naborze wniosków.
Konkurs nr
1/2019 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj.
29 marca i 1 kwietnia konsultowanie wniosków nie będzie możliwe.

SZKOLENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Szkolenie odbędzie się 11 marca 2019 r. o godzinie 10.00  
w Sali Konferencyjnej przy  ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim, II piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro^naszakrajna.org  (zamiast ^ użyj @)
W dniu 4 marca 2019 roku zostanie ogłoszony konkurs na pomoc
w postaci premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania,
udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!


Warsztat Refleksyjny Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
21.02.2019 r.


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w dniu 21 lutego o godzinie 14:00 na Sali Konferencyjnej przy ulicy Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała warsztat refleksyjny.
Celem spotkania była analiza prowadzonych działań oraz efektów dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu sępoleńskiego. Podczas spotkania omówione zostały także zmiany które wprowadzono w czasie realizacji strategii.  
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, przedsiębiorcy beneficjenci, którzy złożyli wnioski i otrzymali pomoc finansową na swoje projekty ze środków Stowarzyszenia. Ponadto wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Zarządu, Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej
, pracownicy biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz przedstawiciel LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk z Nakła nad Notecią.
Prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD przedstawił Sławomir Rekowski – kierownik biura LGD.
Następnie przystąpiono do dyskusji na temat:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
▪ Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
▪ Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
▪ Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
2.  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
▪ W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
▪ Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
▪ Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
▪ Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
▪ Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
▪ Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
▪ Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
▪ Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
▪ Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
▪ Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
▪
Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?
Podczas podsumowania spotkania przedstawiono propozycje zmian jakie można by wprowadzić, aby jeszcze skuteczniej wdrażać strategię i przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego powiatu sępoleńskiego a tym samym zaspokoić potrzeby społeczności lokalnej.
Analiza wykazała, że realizacja rzeczowo-finansowa LSR realizuje cele w niej zawarte, zmiany wprowadzane są na bieżąco, zgodnie z zaleceniami oraz wytycznymi, które przez cały czas są dostosowywane do zmieniających się przepisów.
Przedstawiciele Rady Decyzyjnej oraz Wnioskodawcy stwierdzili, że  jedynym kryterium, które sprawia problem podczas oceny jest Innowacyjny charakter projektu.
Zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej, które nastąpiły w ostatnim czasie  mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR, ponieważ nastąpił spadek bezrobocia. Firmy w związku z tym mają problem z zatrudnieniem pracownika.
Podstawowym czynnikiem negatywnie wpływającym na wdrażanie LSR  jest bardzo długi czas weryfikacji przez samorząd województwa wybranych wniosków o przyznanie pomocy.KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY
„CZTERY PORY ROKU NA KRAJNIE”, 08 LUTY 2019 ZŁOTÓW


Na Sali Konferencyjno-Bankietowej ROLNIK w Złotowie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt współpracy realizowany przez cztery Lokalne Grupy Działania.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób z obszaru.
Prezes Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska, które jest koordynatorem projektu, Przemysław Kurdzieko. powitał zaproszonych gości. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA reprezentował Prezes Władysław Szyling oraz członkowie Stowarzyszenia, pracownicy biura, a także osoby uczestniczące w warsztatach przeprowadzonych w ramach projektu. Program konferencji obejmował cztery prelekcje. Pierwszą z nich wygłosił Dyrektor Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska - Marek Romaniec. Prezentacja ta była kompleksowym podsumowaniem projektu oraz przedstawieniem efektów zrealizowanych działań. Prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek zainteresowała wszystkich zebranych dzieląc się swoją obszerną wiedzą z zakresu gwary krajeńskiej. Wraz z "Krajniakami" zaśpiewane zostały tradycyjne piosenki z regionu Krajny Złotowskiej: "Na Krajniaccich Smugach" oraz "Krajeńska kołysanka dla Maleńkiego". Kolejna prelekcja poprowadzona przez dr Sławomira Łanieckiego dotyczyła  publikacji wydanej w ramach Projektu Współpracy. Mowa oczywiście o "Leksykonie Krajny", który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz pasjonatów historii, odwiedzających nasze tereny. Po zapoznaniu się z książką, przybyli goście mieli okazję posłuchać o dziedzictwie przyrodniczym obszaru Krajny. Opowiadała o nim dr Ewa Krasicka-Korczyńska. Cykl prelekcji zakończyło natomiast wystąpienie kierownika Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomira Rekowskiego, który przedstawił informacje o aplikacji mobilnej "Rajza - na szagę przez Krajnę". Projekt "Cztery Pory Roku na Krajnie" zakładał stworzenie takiej aplikacji, która zostanie w całości poświęcona Krajnie i będzie promować jej walory. Wydarzenie uświetnił występ kapeli podwórkowej "Znad Mochla" z Kamienia Krajeńskiego, która dała znakomity koncert. Projekt Współpracy "Cztery Pory Roku na Krajnie" realizowany był przez: Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią.
Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji jak również we wszystkich warsztatach zorganizowanych w ramach projektu.

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

ANKIETA

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców
powiatu sepoleńskiego o wypełnienie w terminie do 15.02.2019 r. – przygotowanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA – ankiety, której celem jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD NASZA KRAJNA.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić ją można po kliknięciu w link:

https://goo.gl/forms/try4Ls5cViyAILwX2

Konferencja promująca tereny inwestycyjne na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
Komierowo 31.01.2019 r.


Gmina Sępólno Krajeńskie zorganizowała w pałacu w Komierowie konferencję promującą swoje tereny inwestycyjne i przedsiębiorczość. Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie jest do wykorzystania jeszcze 31 hektarów gruntów, przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Podczas konferencji przedstawiono różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Obecni mogli się dowiedzieć, że rozpoczynający lub rozwijający działalność gospodarczą, cały czas mogą liczyć na pomoc finansową lub na ulgi w podatkach, wynikające na przykład z najnowszych przepisów dotyczących działalności stref ekonomicznych. Jednym z prelegentów był kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, który zaprezentował narzędzia zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 służące rozwojowi przedsiębiorczości na terenie powiatu sępoleńskiego.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy "Cztery pory roku na Krajnie"


Konferencja podsumowująca
projekt współpracy „Cztery Pory Roku na Krajnie”
Termin: 7 lutego 2019 r. w godzinach: 10:00-13:00
Miejsce: Sala Konferencyjno-Bankietowa ROLNIK w Złotowie


Program konferencji:
10:00-10:10      Przywitanie uczestników konferencji
10:10-11:10      Prezentacja działań zrealizowanych w ramach projektu współpracy:
10:10-10:30   
  Podsumowanie projektu, efekty działań (Stowarzyszenie  LGD Krajna Złotowska) – Marek Romaniec
10:30-10:50     
„Leksykon Krajny” – kompendium wiedzy o regionie – dr Sławomir Łaniecki
10:50-11:10   
  „Rajza, na szagę przez Krajnę” Aplikacja mobilna (Stowarzyszenie NASZA KRAJNA) – Sławomir Rekowski
11:10-11:50    
 Wykład „Dziedzictwo przyrodnicze obszaru Krajny” – dr Ewa Krasicka-Korczyńska
11:50-12:10      Występ kapeli podwórkowej „Znad Mochla”
12:10-12:50      Wykład „Gwara w kulturze Krajny” – dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek
12:50-13:00       Podsumowanie konferencji
13:00                Poczęstunek dla uczestników


Do udziału zapraszają:
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
- Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
- Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Mieszkańców powiatu sępoleńskiego zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne. Numer telefonów do kontaktu:  531 089 577 lub 884 001 997. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona priorytetowo traktowane będą osoby najwcześniej zgłoszone.  
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zapewnia transport uczestników.

UWAGA!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych
:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski
12.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski 26.11.2018 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY.GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Gmina Kamień Krajeński opublikowała film promocyjny. Walory gminy Kamień Krajeński można zobaczyć pod tym adresem.

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA


Na podstawie § 21, ust. 4, zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 21 lutego 2019 roku (czwartek), godz. 1600 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna. Proponuję następujący porządek obrad:


1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
8. Przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2018;
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018;
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za 2018 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
9. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA i załącznikach do niego;
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
10. Wolne wnioski.
11.  Zakończenie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego