LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

EFRR

EFRR

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2018
w typie projektu SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Osi Priorytetowej 7, Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA - rozwój przedsiębiorczości.


Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2018 r. - 31.03.2023 r. Projekt zakłada wsparcie istniejących na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA mikro i małych przedsiębiorstw w postaci grantów dofinansowujących inwestycje. Projekt zakłada, że wsparcie otrzyma 34 mikro i małych przedsiębiorców na inwestycję o wartości minimum 10 tysięcy maksymalnie 100 tysięcy, przy czym maksymalna wartość dofinanosowania to 70% kosztów inwestycji. Projekt przewiduje 3 nabory
grantobiorców na łączna kwotę dofinansowania 2.344.154,88 zł. Wskaźniki zakładane w projekcie to: liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - minimum 34; liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - minimum 34; wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o 10 osób; liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10; liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego