LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

EFRR

EFRR

04.01.2022r.

ANKIETA MONITORUJĄCA

Zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartą przez grantobiorcę ze Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA grantobiorca zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wzór ankiety do pobrania:


16.08.2021 r.

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 2/202
1 w typie projektu SZOOP: Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Zakres tematyczny projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
Termin, od którego można składać wnioski –
30-08-2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 1
0-09-2021 r.
Więcej infomacji w zakładce KONKURSY.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.
Termin szkolenia:
25.08.2021 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 24.08.2021 r.

Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia


W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):
• nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
• każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij
o zwrot "lub równoważne"
• używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo
w projekcie umowy z wykonawcą).
Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.
Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.
Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.
Podstawa prawna
• art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
• art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
• art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKTACH GRANTOWYCH


W zawiązku z realizacją i koniecznością rozliczenia projektów grantowych poniżej zamieszczamy wniosek o płatność oraz instrukcję do niego.
Wzór wniosku o płatność projektu grantowego:
Instrukcja do wniosku o płatność:

UWAGA!
Zmiana terminu naboru wniosków o powierzenie grantu
w ramach EFRR - konkurs 2/2020.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do 16 marca 2020 r. w konkursie 2/2020.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.
Do informacji o naborach wniosków o powierzenie grantów dodano zaktualizowane ogłoszenia.

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr
2/2020 w typie projektu SZOOP: Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Zakres tematyczny projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
Termin, od którego można składać wnioski – 02-03-2020
Termin, do którego można składać wnioski16-03-2020
Więcej infomacji w zakładce KONKURSY.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.
Termin szkolenia: 19.02.2020 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2018
w typie projektu SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Osi Priorytetowej 7, Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA - rozwój przedsiębiorczości.
Umowa nr WP-II-D.433.7.5.2018


Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2018 r. - 31.03.2023 r. Projekt zakłada wsparcie istniejących na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA mikro i małych przedsiębiorstw w postaci grantów dofinansowujących inwestycje. Projekt zakłada, że wsparcie otrzyma 34 mikro i małych przedsiębiorców na inwestycję o wartości minimum 10 tysięcy maksymalnie 100 tysięcy, przy czym maksymalna wartość dofinanosowania to 70% kosztów inwestycji. Projekt przewiduje 3 nabory
grantobiorców na łączna kwotę dofinansowania 2.344.154,88 zł. Wskaźniki zakładane w projekcie to: liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - minimum 34; liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - minimum 34; wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o 10 osób; liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10; liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego